TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Lạng Sơn

placeholder image

Vũ Thị Đảo - 24/01/18

Kiến nghị về việc: Chế độ chính sách cho người có công

Nội dung kiến nghị: Nội dung phản ánh, kiến nghị được nêu tại file đính kèm. Trân trọng.