TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Tỉnh Hòa Bình

placeholder image

Hoàng Trí Dũng - 15/01/19

Kiến nghị về việc: Về việc không giải quyết chế độ đền bù của người dân.

Nội dung kiến nghị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. Độc lập – tự do – hạnh phúc. Lương Sơn, ngày 22 tháng 11 năm 2018 ĐƠN KIẾN NGHỊ Về việc không giải quyết chế độ đền bù của người dân. Để làm khu công nghiệp huyện Lương Sơn, UBND tỉnh Hòa Bình đã thu hồi 68 ha đất trong đó gia đình tôi bị thu hồi hơn 7,2 ha. Vào ...