Phòng Tổng hợp Kiểm soát thủ tục hành chính - 29/12/18

Kiến nghị về việc: Quy định hành chính lĩnh vực Hộ tịch

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Thủ tục Đăng ký khai tử cấp xã tại Điều 34 Luật Hộ tịch 2014 quy định "Người có trách nhiệm đi đăng ký khai tử nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy báo tử hoặc giấy tờ khác thay thế giấy báo tử cho cơ quan đăng ký hộ tịch". Điểm đ khoản 2 Điều 4 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định "Nội dung đăng ký khai tử được xác định theo Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay Giấy báo tử do cơ quan có thẩm quyền sau đây cấp: … đ) Đối với người chết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c và d của Khoản này thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó chết có trách nhiệm cấp Giấy báo tử”. Tuy nhiên, ngày 06/7/2016, Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực thuộc Bộ Tư pháp có công văn số 1006/HTQTCT-HT về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch, hướng dẫn: “Nếu người chết bình thường do già yếu tại địa phương mình (nơi cư trú cuối cùng) thì căn cứ vào khai báo của những người thân thích để thực hiện đăng ký khai tử và cấp trích lục khai tử, không cần cấp giấy báo tử…” Hướng dẫn trên không phù hợp với quy định của Luật Hộ tịch 2014 và Nghị định 123/2015/NĐ-CP, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát văn bản trên để thuận lợi cho địa phương trong hướng dẫn giải quyết TTHC.


File đính kèm:
CV 1006_2092021118150607.pdf

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.