Nguyen Trung Hieu - 05/12/17

Kiến nghị về việc: KIEN NGHI

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

Ta An Khuong_ngay : 05/12/2017 Kinh gui : Chinh Phu NCHXHCN VIET NAM Theo nhu kien nghi truoc day cua toi v/v sua doi , bo sung doi tuong huong BTXH tai nghi dinh 136/2013/NDCP . Nay toi xin phep duoc gui toi chinh phu 1 so kien nghi de xuat mong duoc chinh phu xem xet : 1 - Muc chuan BTXH gio con qua thap chua dam bao duoc an sinh xa hoi cho doi tuong , Chinh phu can co ke hoach , hoach dinh ro rang ve viec dieu chinh muc chuan BTXH gop phan dam bao an sinh xa hoi . VD : 3 Nam hoac 5 Nam ....v..v.... 2 - He so huong BTXH quy dinh so voi hien gio la chua phu hop , chinh phu can nhac dieu chinh lai cho pbu hop voi doi song doi tuong . Toi kien nghi he so thap nhat la : 1.5 . 3 - Chinh phu nen xem xet cac kien nghi cua cu tri ve BTXH , dac biet la BTXH lien quan den tre em . Chinh Phu can co nhung chinh sach sua doi dap ung kip thoi dam bao su cong bang cho tre e m . khong the de cu tri & nhan dan cho doi qua lau se lam thiet thoi cho cac doi tuong , vi thoi gian da troi qua thi khong tro lai duoc . Chinh Phu can dieu chinh bo sung truoc , khi soan thao sua doi toan van nghi dinh the se thuc hien sau , k the de dan cho Chinh Phu theo thoi gian . Tren day la nhung loi thanh kinh nhat cua toi tran trong kinh gui den chinh phu ../. Toi xin chan thanh cam on..!. Tran trong kinh chao..././..


File đính kèm:

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.