Lê Văn Đạt - 07/06/17

Kiến nghị về việc: Giải quyết chế độ khi làm việc trong môi trường đọc hai, nguy hiểm về nghỉ hưu?

placeholder image

Nội dung kiến nghị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà nẵng, ngày 04 tháng 4 năm 2017 ĐƠN ĐỀ NGHỊ Kính gữI: Chính phủ Việt nam Tên tôi là: Lê Văn Đạt Sinh ngày: 15/8/1963 Nhập ngũ : Ngày: 17/10/1981 Về nghỉ hưu ngày: 01/12/2015 Đơn vị công tác: Vùng 3, Hải quân Nơi thường trú: Tổ 71 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng. Nguyên là Trạm trưởng trạm tên lửa 67B Cam Ranh và trạm tên lửa 67A Đà nẵng, Vùng 3, Hải quân, Là cựu chiến binh Quân đội Nhân dân Việt nam, Tôi xin được đề nghi Chính phủ xem xét một sự việc như sau: Nội dung thứ nhất: Tôi có 8 năm 2 tháng giữ chức vụ Trạm trưởng trạm Tên lửa, 11 năm giữ chức vụ Phó ngành trưởng và Ngành trưởng động cơ bay, trạm tên lửa 67B Cam ranh và 67A Đà nẵng thuộc Quân chủng Hải quân. Trong suốt khoảng thời gian 19 năm 2 tháng giữ các chức vụ đó tôi đều được hưởng đầy đủ các chế độ bồi dưỡng theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo các Quyết định: - Quyết định số: 03/2006/QĐ-LĐTBXH ngày 07/3/2006 của Bộ Lao đông Thương Binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong Quân đôi, - Quyết định số: 1085/LĐTBXH/QĐ ngày 06/09/1996 của Bộ lao động Thương binh & Xã hội về việc ban hành tạm thời Danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. - Đến đầu năm 2009 khi có Quyết định số: 15/2009/QĐ/TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù Quân sự đối với một số đối tượng trong Quân đội. Nội dung của Quyết định là: Quân nhân đang tại ngũ, trực tiếp làm nhiệm vụ vận hành, sử dụng, huấn luyện, tác chiến và sản xuất một số loại trang bị, phượng tiện, vũ khí, đạn dược thuộc các quân, binh chủng trong quân đội, biện chế từ cấp tiểu đoàn và tương đương trở xuống ( trừ những trường hợp có chức vụ cao hơn nhưng được biên chế trực tiếp làm nhiệm vụ). Mức phụ cấp đặc thù được quy định tỷ lệ hưởng % ( đối với người hưởng lương được tính trên mức tiền lương cấp bậc quân hàm hoặc nghạch, bậc cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung ( nếu có ), đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ được được tính trên mức phụ cấp quân hàm hiện hưởng. Khi Quân chủng Hải quân triển khai thực hiện Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp đặc thù Quân sự, Quân chủng Hải quân đã xét và Tư lệnh quyết định cho Trạm trưởng trạm tên lửa Hải quân được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù quân sự ở mức 20%. Như vậy trong suốt 19 năm 2 tháng giữ các chức vụ tại trạm tên lửa bản thân tôi đều được hưởng đầy đủ các chế độ bồi dưỡng độc hại bằng tiền mặt và hiện vật ở mức 0,4 theo hệ số lương cơ bản và Quyết định số 15/2009/QĐ/TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ, chức vụ Trạm trưởng được hưởng mức 20%. Đây là bằng chứng pháp lý không thể tranh cải, để khẳng định trạm trưởng trạm tên lửa Hải quân là làm việc trong môi trường có tính chất đặc thù quân sự được xếp lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Xét theo các văn bản của Chính phủ hiện hành thì những người mà có thời gian công tác trong Quân đội được hưởng các chế độ bồi dưỡng khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo các Quyết định 03/2006/QĐ-LĐTBXH ngày 07/3/2006, Quyết định số 1085/LĐTBXH/QĐ ngày 06/09/1996, và hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo Quyết định 15/2009/QĐ/TTg ngày 21/01/2009 thì khi về nghỉ hưu sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần thời gian quy đổi tăng thêm theo năm công tác tại đơn vị cụ thể là theo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn sau: I. Nghị định 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2009, quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt nam về chế độ, chính sách đối với Sỹ quan thôi phục vụ tại ngũ, Sỹ quan tại ngũ hy sinh, Sỹ quan tại ngũ chuyển sang Quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng, Theo Điều 9 Nghị định 21/2009/NĐ-CP: Cụ thể như sau: 1. Sĩ quan có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ tại ngũ. b) Sĩ quan có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt với mức 100% hoặc ngành nghề đặc thù quân sự được xếp lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 4 tháng; 2. Thời gian tăng thêm do quy đổi tại khoản 1 Điều này được tính hưởng trợ cấp một lần với mức cứ một năm được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương. II. Thông tư liên tịch số 36/2009TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXN-BTC ngày 21/7 năm 2009 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số: 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt nam về chế độ, chính sách đối với Sỹ quan thôi phục vụ tại ngũ, Hạ sỹ quan tại ngũ hy sinh, từ trần, Sỹ quan tại ngũ chuyển sang Quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng. Tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC, cụ thể như sau: b) Sĩ quan, QNCN ( kể cả thời gian là hạ sĩ quan, binh sĩ) được quy đổi theo hệ số 1 năm bằng 1 năm 4 tháng để tính hưởng trợ cấp khi: Làm nghề, công việc đặc thù quân sự được xếp lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm loại V, loại VI) quy định tại Quyết định số 1085/LĐTBXH-QĐ ngày 06 tháng 9 năm 1996 và Quyết định số 03/2006/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong quân đội. - Như vậy là đã rõ, xét theo các Quyết định, Nghị định, Thông tư hướng dẫn trên của Chính phủ, bản thân tôi khi về nghỉ hưu sẽ đủ điều kiện, tiêu chuẩn để được hưởng trợ cấp một lần thời gian tăng thêm do quy đổi khi có thời gian làm việc nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Nhưng từ khi về nghỉ hưu đến nay tôi đã viết rất nhiều lá đơn gữi tới cơ quan cán bộ, chính sách các cấp Kiến nghị, Khiếu nại nhưng không được giải quyết cho hưởng hưởng chế độ trợ cấp như tôi đã trình bày ở phần trên. Do vậy tôi làm đơn này kính đề nghị Chính phủ Việt nam quan tâm nghiên cứu, xem xét, giải quyết quyền lợi chính đáng cho tôi. Nội dung thứ hai: Lý do mà tôi không được giải quyết hưởng chế độ quy đổi, theo các công văn trả lời của Thủ trưởng các cấp như sau: - Đơn trả lời thứ nhất: Từ Quân chủng Hải quân tôi xin được gữi bản Photo Công văn không số do Ông Hồng trưởng phòng cán bộ Quân chủng Hải quân trả lời là do: " Trạm trưởng trạm tên lửa không phải là người trực tiếp lắp ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh, sửa chữa, bảo quản đạn tên lửa, mặt khác không phải là người thường xuyên làm việc với công việc nguy hiểm, tiếp xúc với hóa chất độc hại, tư thế lao động gò bó, tập trung chú ý cao, căng thẳng thần kinh tâm lý, nên không được hưởng chế độ trợ cấp như tôi đã trình bày ở phần trên. - Đơn trả lời thứ hai: Số 2305/CT-CS ngày 06/3/2017 do Cục chính trị Hải quân trả lời Báo quân đội nhân dân, tôi xin được gữi bản Photo do ông Chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn Phó chủ nhiệm Cục chính trị Quân chủng Hải quân ký V/v trả lời đơn phản ánh của công dân ngày 06 tháng 3 năm 2017 tới Tòa soạn báo quân đội nhân dân với lý do: Chỉ huy trạm ( Trạm trưởng, các phó trạm trưởng ) theo chức danh là người trực tiếp chỉ huy, điều hành các ngành chuyên môn thuộc quyền thực hiện các công việc lắp ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh, sữa chữa đạn tên lửa vì vậy không phải là đối tượng trực tiếp tác động lên quả đạn tên lửa, do đó không phải là đối tượng được hưởng xem xét quy đổi và đơn trả lời của ông Sơn còn thể hiện ở các nội dung 1,2,3,4,5. Qua hai nội dung Công văn trả lời trên bản thân tôi hoàn toàn không đồng ý mà còn phản bác, đồng thời tiếp tục khiếu nại đề nghị Tư Lệnh Hải quân, Chính ủy và các Phó chính ủy Hải quân, Chủ nhiệm Cục chính trị Hải quân và Phòng cán bộ và Chính sách quân chủng Hải quân tiếp tục nghiên cứu, xem xét để giải quyết quyền lợi chính đáng cho tôi. Sỡ dĩ tôi không đồng ý mà còn phản bác với các lý do sau: 1. Phần thứ nhất: Nội dung của hai Công văn trả lời do Ông Hồng và Ông Sơn có khác nhau một ít về phần câu chữ, nhưng đều có nội dung thống nhất là việc không giải quyết đơn cho tôi là đúng với quy định hiện hành ( theo ý các ông ) !!!. Ở công văn trả lời của ông Hồng ông đã mạnh dạn nói lên được một phần của sự thật về vị trí làm việc của trạm trưởng đó là: " ...., mặt khác không phải là người thường xuyên làm việc với công việc nguy hiểm, tiếp xúc với hóa chất độc hại, tư thế lao động gò bó, tập trung chú ý cao, căng thẳng thần kinh tâm lý, ở nội dung này có thể nằm ngoài ý muốn trả lời của ông Hồng, nhưng dù sao thì ít nhiều ông cũng đã mặc nhiên thừa nhận Trạm trưởng trạm tên lửa tuy không thường xuyên, nhưng cũng là người có tiếp xúc với môi trường công việc độc hại, nguy hiểm ... Nhưng ở Công văn của ông Chuẩn đô đốc Sơn có tiến bộ hơn một ít, ông cũng đã thừa nhận, giám nói thẳng, nói đúng sự thật và cụ thể hơn, nêu ra được cái cốt lõi của vấn đề tại trạm tên lửa mặc dù có thể vẫn nằm ngoài ý muốn trả lời của ông đó là: Đặc điểm về điều kiện lao động của nghề và công việc tại trạm tên lửa: "" Công việc rất nguy hiểm, tiếp xúc hóa chất, tư thế gò bó, tập trung chú ý cao, căng thẳng thần kinh tâm lý "" và " Chỉ huy trạm ( Trạm trưởng, các phó trạm trưởng ) theo chức danh là người trực tiếp chỉ huy, điều hành các ngành chuyên môn thuộc quyền thực hiện các công việc lắp ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh, sữa chữa đạn tên lửa. Từ nội dung thứ nhất này tôi xin được trình bày và hỏi Thủ trưởng Bộ quốc phòng và ông Hồng cùng ông Sơn rằng: a) Theo ông Sơn đã trả lời báo: đặc điểm công việc tại trạm tên lửa là " Công việc rất nguy hiểm ", Vậy tôi xin hỏi ông Chuẩn đô đốc, những ai trong trạm tên lửa bị tác động bởi công việc nguy hiểm này? Điều này theo đơn ông trả lời là rất đúng, tại trạm tên lửa " Công việc rất nguy hiểm ", nhưng bản chất vấn đề mà ông đã trả lời thì ông hiểu sai, bởi vì ở Trạm tên lửa có cả hàng trăm tấn thuốc nổ TNT, thuốc phóng, thuốc mồi, ngòi nổ, nhiên liệu dễ cháy O, G ( là chất độc màu da cam), .v.v. thử hỏi nếu không may sự cố cháy, nổ xảy ra thì Trạm trưởng, các phó trạm trưởng theo chức danh là người trực tiếp chỉ huy, điều hành các ngành chuyên môn thuộc quyền thực hiện các công việc lắp ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh, sữa chữa đạn tên lửa có bị tan xác và thiêu cháy hay không? Công việc của Trạm trưởng và các trạm phó có nguy hiểm không? Hay là như ông trả lời phải là " đối tượng tác động lên quả tên lửa " mới là đối tượng làm công việc nguy hiểm. Từ nội dung này đủ để ông Chuẩn đô đốc kết luận, trả lời công việc của Trạm trưởng, các phó trạm trưởng là người trực tiếp chỉ huy, điều hành các ngành chuyên môn trong cùng một xưởng tên lửa có phải tiếp xúc với công việc nguy hiểm không ? b) Theo ông Sơn trả lời báo QĐ đặc điểm công việc tại trạm tên lửa là: Công việc tiếp xúc với hóa chất độc hại. Vậy tôi xin hỏi ông Chuẩn đô đốc, những ai trong trạm tên lửa làm công việc tiếp xúc với hóa chất độc hại? Ông trả lời rất đúng, không sai tý nào: công việc tại trạm tên lửa là công việc tiếp xúc với hóa chất độc, nhưng ông Chuẩn đô đốc cũng chẳng hiểu gì về trạm tên lửa. Bởi vì Trạm trưởng các phó trạm trưởng khi đứng chỉ huy, điều hành đơn vị kiểm tra tên lửa với môi trường sóng siêu cao tần ( cực kỳ nguy hiểm ) phát ra từ tên lửa vào không gian trạm kỹ thuật và nhiên liệu độc hại O, G ( Chất độc màu da cam) bay khắp nơi trong kho, xưởng kiểm tra tên lửa là một môi trường rất độc hại và nguy hiểm. Vậy xin hỏi Ông trong một môi trường độc hại, nguy hiểm như vậy, Trạm trưởng, các phó trạm trưởng theo chức danh là người trực tiếp chỉ huy, điều hành các ngành chuyên môn thuộc quyền thực hiện các công việc lắp ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh, sữa chữa đạn tên lửa có bị tác động, ảnh hưởng bởi các yếu tố độc hai nguy hiểm đó hay không? Trạm trưởng có làm công việc tiếp xúc với hóa chất độc không? Hay là như ông trả lời Trạm trưởng, các phó trạm trưởng không phải là đối tượng tác động lên quả tên lửa do vậy không bị tác động bởi các yếu tố độc hại đó !!! Kính thưa ông Chuẩn đô đốc, đã là môi trường độc hại, nguy hiểm thì bất cứ ai bước chân vào, đều sẽ chịu tác động, ảnh hưởng bởi hóa chất độc hại đó, bất kể người đó là ai, chức vụ nào, kể cả là Bộ trưởng .v.v Do vậy ông nên suy nghĩ cho kỹ vấn đề này, đừng trả lời với báo QĐ cho xong chuyện, nếu cần biết thêm và biết chính xác hơn thì ông nên làm chuyến vi hành xuống đơn vị cơ sở nhé! Tôi sẽ chịu khoản lộ phí này cho ông. Tôi xin chỉ nói ra một điều hết sức đơn giản thế này, để may ra ông Chuẩn đô đốc còn có thể hình dung ra được: Giã sử trong một phòng họp, hội nghị, giao ban .v.v.. nếu chỉ cần có một, vài ba người hút thuốc lá thì chắc chắn ông sẽ hình dung ra những người xung quanh đó ( nếu là người không hút thuốc) thì họ sẽ bị tác động từ khói thuốc lá đến mức nào? Chính vì vậy Nhà nước ta mới có Bộ luật chống tác hại của khói thuốc lá nhằm bảo vệ những người không hút thuốc, nhưng do khói thuốc của những người hút thuốc xung quanh gây ra đó chăng. Đến đây có lẽ ông Chuẩn đốc đã hiểu ra rằng không phải chỉ có người nào có hành động tác động lên điếu thuốc lá mới chịu tác hại của khói thuốc, mà tất cả những người xung quanh đó đều bị tác hại của khói thuốc, chứ không phải như ông Chuẩn đô đốc hiểu tại trạm tên lửa những người phải có hành động tác động lên quả tên lửa mới là người phải chịu ảnh hưởng của sự nguy hiểm, độc hại đâu ông nhé. Từ một dẫn chứng đơn giản như vậy để may ra ông có thể hình dung ở một trạm kỹ thuật tên lửa có cả hàng trăm tấn thuốc nổ TNT, thuốc phóng, thuốc mồi, ngòi nổ, nhiên liệu dễ cháy O, G ( là chất độc màu da cam), sóng siêu cao tần phát ra từ tên lửa vào không gian trạm kỹ thuật.vv. và.vv. đến lúc này chắc ông đã hình dung ra Trạm trưởng, các phó trạm trưởng theo chức danh là người trực tiếp chỉ huy, điều hành các ngành chuyên môn thuộc quyền thực hiện các công việc lắp ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh, sữa chữa đạn tên lửa có tiếp xúc công việc rất nguy hiểm, tiếp xúc hóa chất độc hại hay không ? c) Theo đơn ông trả lời báo QĐ, đặc điểm công việc tại trạm tên lửa là: '' Tập trung chú ý cao, căng thẳng thần kinh tâm lý ''. Vậy tôi xin hỏi thêm ông lần nữa, trong khi kiểm tra, chuẩn bị tên lửa những ai là người tập trung chú y cao, căng thẳng thần kinh tâm lý? Vâng, thưa ông Chuẩn đô đốc lại một nội dung nữa ông trả lời với báo Quân đội Nhân dân rất chính xác, quá đúng về đặc điểm công việc tại trạm tên lửa là: '' Tập trung chú ý cao, căng thẳng thần kinh tâm lý , nhưng ông Chuẩn đô đốc lại cũng chẳng hiểu biết gì về trạm tên lửa. Tôi cũng xin nói ra để ông hình dung và hiểu thêm: Ở trạm tên lửa có 6 Nghành và một Tổ phục vụ hậu cần, mỗi Ngành tương đương với một Trung đội, nắm giữ một số lượng rất lớn về vũ khí, trang bị, dây chuyền kiểm tra tên lửa, kho xưởng. Khi tiến hành kiểm tra nâng cấp tên lửa cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu, huấn luyện .v.v. tất cả các ngành đều phải tiến hành theo một quy trình kiểm tra tên lửa rất nghiêm ngặt được xác định bằng thời gian rất cụ thể và khẩn trương, nhưng phải bảo đản an toàn tuyết đối cho con người và vũ khí, với đòi hỏi tập trung chú ý cao, căng thẳng thần kinh tâm lý. Người chỉ huy, điều khiển quy trình kiểm tra tên lửa đó chính là đồng chí trạm trưởng, các phó trạm trưởng. Vậy tôi xin được hỏi ông Chuẩn đô đốc trong một quy trình kiểm tra tên lửa đòi hỏi như vậy thì đ/c trạm trưởng và các phó trạm trưởng có cần phải tập trung chú ý cao, căng thẳng thần kinh tâm lý không ? Hay như ông nói chỉ những người có hành động tác động lên tên lửa !!!! Đến đây thì có lẽ ông đã hình dung ra được trạm trưởng, các phó trạm trưởng theo chức danh là người trực tiếp chỉ huy, điều hành các ngành chuyên môn thuộc quyền thực hiện các công việc lắp ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh, sữa chữa đạn tên lửa có phải là đối tượng làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm rồi phải không Ông Sơn !! Đồng thời có phải là đối tượng được hưởng xem xét quy đổi hay không thì chắc ông Chuẩn đô đốc đã rõ. 2. Thứ hai: Nội dung trong Công văn báo cáo với báo Quân đội của ông Sơn có đoạn viết người trực tiếp lắp rắp, kiểm tra, hiệu chỉnh, sữa chữa đạn tên lửa thuộc trạm tên lửa hải quân là đối tượng " nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm họ là người trục tiếp sử dụng các trang thiết bị để tiến hành các công việc liên quan đến đạn tên lửa cụ thể là sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chiến sỹ giữ các chức vụ từ các các ngành trưởng TV, TL, TD, TBN, NL, NX thuộc biên chế của trạm tên lửa hải quân. Chỉ huy trạm theo chức danh là người trực tiếp chỉ huy, điều hành các ngành chuyên môn thuộc quyền thực hiện các công việc lắp ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh, sữa chữa đạn tên lửa vì vậy không phải là đối tượng trực tiếp tác động lên quả tên lửa, do đó không phải là đối tượng được xem xét quy đổi. Về nội dung mà ông báo cáo với báo QĐ, tôi xin làm rõ như sau để ông Chuẩn đô đốc tìm hiểu và biết thêm về trạm tên lửa, tôi không trách ông Chuẩn đô đốc về sự thiếu hiểu biết đến trạm tên lửa, bởi vì nghề nghiệp, xuất thân của ông có thể đi lên từ bục giảng và Nghị quyết.. a) Trong suốt 19 năm 2 tháng tôi giữ các chức vụ ngành phó, ngành trưởng động cơ bay, lâm thời trạm phó kỹ thuật, trạm trưởng trạm tên lửa tôi đều được hưởng đầy đủ các chế độ bồi đưỡng độc hại, nguy hiểm. Vậy tại sao khi về nghỉ hưu thì Quân chủng lại tách ra khi tôi giữ chức phó ngành trưởng và ngành trưởng mới được hưởng chế độ quy đổi, còn chức trạm trưởng lại không được hưởng? Phải chăng từ trước tới nay các cấp Lãnh đạo, Chỉ huy từ các đơn vị cơ sở đến Vùng và Quân chủng Hải quân, cũng như cơ quan Tài chính các cấp đã ký và quyết toán cho Trạm trưởng, các trạm phó ở các trạm vũ khí trong toàn Quân chủng được hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại, nguy hiểm là làm sai quy định ( Vi phạm pháp luật về tài chính, ngân sách) hay sao? Vấn đề này Bộ quốc phòng và Tổng thanh tra Chính phủ cần làm rõ để trả lại công bằng cho mọi người. Không lẽ tiền thuế của Nhân dân là mồ hôi, nước mắt ( có cả máu ) đóng đậu để cho Trạm trường và các Phó trạm trưởng hưởng không công như vậy sao? Hay là từ trước tới nay Thủ trưởng các cấp và cơ quan tài chính đã thực hiện sai Luật Tài chính, ngân sách để cho chúng tôi hưởng như vậy? Hơn nữa cùng công việc trong một môi trường làm việc độc hai, nguy hiểm như nhau nhưng khi về nghỉ hưu lại kẽ được, người không như vậy có thật sự công bằng không? Chính các ông là những người đã từng đứng trên bục giảng truyên truyền rằng " Nào là chế độ chúng ta đang sống là chế độ XHCN tốt đẹp" nào là "' Chúng ta đang XD, phấn đấu cho một XH, XHCN công bằng, dân chủ, văn minh .v. và.v.'' đó sao. Từ đây tôi đi đến kết luận: Trong 19 năm 2 tháng tôi giữ các chức vụ như trên và tôi đều được hưởng đầy đủ các chế độ bồi dưỡng độc hai, nguy hiểm như nhau thì khi về hưu tôi cũng phải được giải quyết chế độ quy đổi như nhau ở cả cấp ngành trưởng và trạm trưởng mới đúng, nếu không đây là một sự vô lý . Tôi giám thề với ông Chuẩn đô đốc là trong suốt 19 năm 2 tháng trên tôi đều được hưởng đầy đủ các chế độ bồi dưỡng độc hai, nguy hiểm, nếu cần ông đề nghị Quân chủng, hoặc Tổng thanh tra Chính phủ cho kiểm tra lại, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và mọi phí tổn phát sinh. b) Vấn đề tiếp theo ông Sơn cũng cần hiểu cho kỹ, không nên quá máy móc, thụ động đó là: Điều kiện lao động loại V, ngành nghề " Trực tiếp lắp ráp, kiểm tra, hiệu chỉnh sữa chữa đạn ngư lôi, tên lửa và đặc điểm điều kiện lao động của nghề, công việc rất nguy hiểm, tiếp xúc hóa chất, tư thế gò bó, tập trung chú ý cao, căng thẳng thần kinh tâm lý. Ông phải đọc và hiểu cho rõ và hiểu cả hai vế bên trái và phải của Quyết định số 03/2006/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2006 và Quyết định số 1085/LĐTBXH-QĐ ngày 06 tháng 9 năm 1996. Bởi vì theo tôi nghỉ là Ông hiểu rất máy móc ở hai chữ " Trực tiếp " ở vế bên phải của Quyết định, nhưng ông lại không đi sâu tìm hiểu và nắm chắc và làm rõ ở vế bên phải của Quyết định là " đặc điểm của nghề "' như tôi đã phân tích cho ông rõ ở trên. Chính vì vậy mà ông cứ lập luận hai chữ " trực tiếp " phải là những người có tác động lên quả tên lửa, hiểu vấn đề như vậy là sai. Vấn đề ở đây đang nói về chế độ được hưởng khi làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì bất cứ ai đã vào trong một môi trường độc hại, nguy hiểm thì đều bị gây nguy hiểm cho bản thân, không phân biệt đó là chỉ huy hay người thợ. Đừng quá máy móc và hiểu hai chữ " trực tiếp " tức là phải có hành động tác động lên quả tên lửa, mà hiểu cho thoáng rằng trực tiếp ở đây là những người vào làm việc, trực tiếp, tiếp xúc với môi trường độc hại, nguy hiểm thì mới đúng ông nhé. Vấn đề này mà ông không hiểu hoăc cố tình không hiểu thì tôi nhất quyết sẽ đưa ra tòa án ( theo luật định ) phân xử để ông rõ. c) Về hệ số 0,4 mà ông Sơn nói trong trả lời báo là " không phải chế độ bồi dưỡng độc hại, và cũng không được quy định bởi quyết định Quyết định số 1085/LĐTBXH-QĐ ngày 06 tháng 9 năm 1996 và Quyết định số 03/2006/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2006. - Lại một lần nữa ông Chuẩn đô đốc thiếu kiến thức thực tế tại đơn vị trạm tên lửa, chưa nắm chắc các văn bản liên quan đến chế độ bồi dưỡng tại các trạm vũ ở ở Quân chủng Hải quân. Hệ số 0,4 ông nói không phải là chế độ bồi dưỡng độc hại đương nhiên là không sai, bỡi vì chế độ bồi dưỡng thì phải là tiền mặt, hoặc hiện vật như đường, sữa mới đúng phải không ông? Nhưng thưa ông Chuẩn đô đốc nếu muốn có tiền mặt hay mua hiện vật bồi dưỡng cho bộ đội thì cũng phải có một quy chuẩn nào đó của cấp trên hướng dẫn thực hiện mới có tiền mặt, mua hiện vật chứ. Thôi cũng dễ thông cảm cho ông, bỡi vì nghiệp của ông không phải là chuyện chấm công bồi dưỡng hay quyết toán chế độ bồi dưỡng cho bộ đội, do đó nên ông trả lời với báo Quân đội sai thì tôi cũng không trách ông, nhưng tôi xin đính chính giúp ông biết, để còn có nhiều thế hệ sau này làm công tác kỹ thuật đang cần những lời nói đúng của ông. Hiện nay ở các trạm vũ khí Hải quân trong đó có trạm tên lửa đều được hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại, nguy hiểm cả bằng tiền mặt và hiện vật ở các mức khác nhau tùy thuộc vào tính chất công việc từng ngành. Riêng trạm tên lửa được hưởng hai mức 0,3 và 0,4 theo hệ số lương cơ bản. Cách chấm công bồi dưỡng như sau: Mức hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại bằng tiền mặt và hiện vật là 0,4 theo hệ số lương cơ bản, được tính theo ngày công tham gia làm việc ( Ở trạm tên lửa có Công văn hướng dẫn chấm công của cơ quan Bộ Quốc phòng nhưng do khi chuyển đơn vị tôi đã bàn giao, không lưu giữ nên không nhớ số Công văn hướng dẫn ). Cách tính: nếu lương cơ bản hiện nay là 1.210.000 đồng thì một ngày công được tính bồi dưỡng như sau: T = n x [( 0,4 x 1.210.000đ ): 26] = 18.615 đồng Trong đó: - T số tiền được bồi dưỡng; - n = 1 là một ngày làm việc được chấm công; - 26 là số ngày làm việc trong một tháng. Như vậy hệ số 0,4 ( ông Chuẩn đô đốc hiểu như thế nào thì tùy ông ) là một mức quy định hiện nay để trạm tên lửa làm cơ sở chấm công bồi dưỡng độc hại cho bộ đội, còn Ông trả lời 0,4 không phải chế độ bồi dưỡng thì ông cũng nên suy nghĩ lại cho kỹ. Nhưng tôi khuyên ông đáng lẽ trước khi trả lời Báo QĐ ông nên hỏi Phòng tài chính Quân chủng Hải quân ( Cùng chung Doanh trại nơi ông làm việc đó mà.!!) thử hỏi xem mức 0,4 mà trạm tên lửa đang dùng để chấm công độc hại cho bộ đội là cái gì, đừng quá quan liêu thưa ông? - Còn ông nói Hệ số 0,4 Ông trả lời là không được quy định bởi quyết định Quyết định số 1085/LĐTBXH-QĐ ngày 06 tháng 9 năm 1996 và Quyết định số 03/2006/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2006 là rất máy móc, là sai. Ở đây ông hiểu hơi máy móc, tôi xin được nói thêm để ông hiểu là: Sau khi có Quyết định số: 1085/LĐTBXH-QĐ và Quyết định số 03/2006/QĐ-LĐTBXH về việc ban hành kèm theo với Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm của Bộ LĐTBXH và Bộ Quốc phòng thì cơ quan chuyên môn của Bộ quốc phòng đã có Công văn hướng dẫn các đơn vị thực hiện ( Công văn tôi không nhớ số) hướng dẫn cách chấm công bồi dưỡng độc hại khi làm việc tại trạm tên lửa như tôi đã trình bày ở phần trên. Như vậy vấn đề ở đây Ông phải hiểu rằng trong đơn tôi gữi báo Quân đội nhân dân có đoạn: Trong khoảng thời gian đó 8 năm 2 tháng tôi được hưởng các chế độ bồi dưỡng độc hại với hệ số 0,4 theo quyết định số 03/2006/QĐ-LĐTBXH và Quyết định số: 1085/LĐTBXH-QĐ về việc ban hành kèm theo với Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tức là sau khi có hai quyết định 03 và 1085 và Danh mục nghề đi kèm thì Cơ quan của Bộ quốc phòng đã có Công văn hướng dẫn thực hiện, trạm tên lửa đươc hưởng các mức với hệ số 0,3 và 0,4 cho nên chúng tôi thường hay gọi Hưởng chế độ bồi dưỡng độc hại với hệ số 0,4 theo quyết định 03 và 1085 là như vậy đó thưa ông. d) Trong mục 3. nội dung ông trả lời báo QĐ có đoạn viết: Các văn bản quy định khác về chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, phụ cấp độc hại, phụ cấp đặc thù quân sự mà đồng chí Đạt viễn dẫn trong đơn không phải là văn bản được Thông tư liên tịch số 36/2009 yêu cầu bắt buộc để xem xét, tính toán thời gian quy đổi tăng thêm. Xin lỗi ông, đến đây tôi đủ kết luận ông Chuẩn đô đốc không hề biết một chút gì về " công tác giải quyết chế độ chính sách " cho bộ đội. Có lẽ ông nên dành nhiều thời gian tìm hiểu, tra cứu các văn bản liên quan đến giải quyết chế độ chính sách cho bộ đội đi nhé. Tôi chỉ xin trích dẫn một nội dung của Thông tư 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC để ông rõ. Tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 Thông tư liên tịch số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC, ghi rõ: b) Sĩ quan, QNCN ( kể cả thời gian là hạ sĩ quan, binh sĩ) được quy đổi theo hệ số 1 năm bằng 1 năm 4 tháng để tính hưởng trợ cấp khi: Làm nghề, công việc đặc thù quân sự được xếp lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm loại V, loại VI) quy định tại Quyết định số 1085/LĐTBXH-QĐ ngày 06 tháng 9 năm 1996 và Quyết định số 03/2006/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong quân đội. Ở điểm b khoản 1 Điều 12 của TT 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC này đã nói lên được những nội dung gì ông Chuẩn đô đốc có hiểu không? Tôi chỉ cho ông rõ nhé: - Sĩ quan, QNCN ( kể cả thời gian là hạ sĩ quan, binh sĩ) được quy đổi theo hệ số 1 năm bằng 1 năm 4 tháng để tính hưởng trợ cấp khi: với điều kiện: + Làm nghề, công việc đặc thù quân sự, ( Đặc thù quân sự ông Chuẩn đô đốc nhé và trạm trưởng tên lửa được hưỏng ở mức 20% ) + Được xếp lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại Quyết định số 03/2006/QĐ-LĐTBXH và 03/2006/QĐ-LĐTBXH , ( Trạm trưởng được hưởng ở mức với hệ số 0,4 ) Đây là hai điều kiện bắt buộc phải có mới giải quyết theoThông tư 36. Vậy tại sao ông giám mạnh mồm khẳng định liều là: " Các văn bản quy định khác về chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, phụ cấp độc hại, phụ cấp đặc thù quân sự mà đồng chí Đạt viễn dẫn trong đơn không phải là văn bản được Thông tư liên tịch số 36/2009 yêu cầu bắt buộc để xem xét, tính toán thời gian quy đổi tăng thêm ". Ông Chuẩn đô đốc phải chuẩn đi ông nhé, đừng báo cáo bừa như vậy, vì đang còn có dư luận bạn đọc và dư luận xã hội nữa , thời đại công nghệ thông tin toàn cầu chỉ cần một thao tác và Enter mọi người đều hết, Ông không thể bưng bít, che đậy được đâu, thưa ông. Ông không yêu cầu bắt buộc, nhưng những điều khoản mà Thông tư bắt buộc và chỉ những người đã hội đủ điều kiện như vậy bắt buôc và Cơ quan chính sách trong Quân đôi ( Nếu như họ làm đúng ) khi giải quyết chế độ cho Cán bộ cũng bắt buộc. Thà Ông Chuẩn đô đốc không nói ra thì người ta còn không biết trình độ của ông đang ở mức nào? e) Tại mục 5 trong đơn trả lời báo Quân đội của ông Sơn có đoạn viết: " Tuy nhiên khi có giấy mời làm việc thì đồng chí Đạt không đến đồng thời thể hiện thái độ không hợp tác " . Về việc này tôi phân tích, nói rõ để ông hiểu, sau khi có Công văn trả lời từ Cấp trên về đơn khiếu nại của tôi, Vùng 3, Hải quân đã gữi giấy mời cho tôi, do đ/c Thành trợ lý cán bộ Vùng 3, HQ đưa tới và tôi đã tiếp nhận vui vẽ. Đến sáng ngày hẹn gặp, đ/c chí trợ lý cán bộ đơn vị 354 có đến bảo với tôi rằng các chú Chỉ huy trên đơn vị mời chú lên cùng đi xe oto luôn, hôm đó do bị ốm nên tôi có nói với đ/c đó là cháu về nói với các chú ở đơn vị là chú Đạt bị ốm không đi được, nếu được thì xin hẹn hôm khác,còn nếu không được thì cho chú xin Công văn trả lời hoặc bản Photo cũng được. Sau đó tôi có gọi điện cho đ/c Thành trợ lý cán bộ vùng 3 HQ, tôi cũng nói tương tự rằng: anh đang bị ốm không đi được, nếu được thì cho anh xin hẹn gặp ngày khác, còn nếu vì lý do nào đó Vùng không thể bố trí gặp được, thì cho anh xin bản photo trả lời. Lúc này đ/c Thành trả lời là không được vì đây là "" tài liệu mât " , tôi nói lại với đ.c Thành là tại sao Công văn trả lời Công dân mà gọi là tài liệu mật? Đúng lý, cấp trên phải trả lời cho anh bằng văn bản để anh còn có chứng cứ pháp lý sau này nữa chứ. đ/c Thành nói đây là tài liệu mật, ngay cả bản thân em đến bây giờ cũng không được biết. Từ đó về sau tôi không hề được nghe bất cứ thông tin vào từ Vùng 3 HQ nữa. Vậy tôi xin hỏi ông Chuẩn đô đốc rằng từ việc đã tiếp nhận giấy mời, nhưng bị ốm không đi được, rồi xin lại bản photo công văn trả lời đầy thiện chí như vậy tại sao ông lại bạo miệng bảo tôi là "" thể hiện thái độ không hợp tác "". Phải chăng đây là câu trả lời của ông Chuẩn đô đốc vừa bịa đặt vừa dối trá nhằm đánh lạc hướng Cấp trên và đánh lừa Bạn đọc báo và gây hiểu nhầm của dư luận cũng như Thủ trưởng các cấp với tôi, nhằm che đậy những đòi hỏi về quyền lợi chính đáng của tôi phải không? Tôi cũng xin nói thêm rằng cũng vì hai chữ " Bí mật " trong Quân đội này mà tôi đã mất toi hai tháng truy lĩnh chế độ đặc thù quân sự này rồi đó, thưa ông Chuẩn đô đốc. Chưa nói là ở đơn vị tôi có đ/c Trung tá, Chủ nhiệm .., viết đơn xin về nghỉ hưu trước tuổi, lúc đó tôi là Đảng ủy viên cùng tham gia sinh hoạt xét đơn. Sau buổi sinh hoạt, Đảng ủy kết luận nhất trí giải quyết cho đ.c về nghỉ hưu trước tuổi với lý do: Vợ hay ốm đau, bản thân công tác xa gia đình, con đi học không có người chăm sóc vợ. Đồng thời Đảng ủy giao cho đ.c trợ lý Cán bộ làm thủ tục đề nghi lên trên giải quyết. Nhưng sau đó không biết bằng những phù phép nào của cấp trên mà đồng chí này vẫn được giải quyết chế độ theo Điều 2 của Nghị định 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2009. Đây có thật sự bất công không? còn nữa trước đây có đ/c Nam, trạm trưởng trạm rađa Tiểu đoàn 351 ( Nay là trung đoàn 351 ) Vùng 3 HQ, trước khi về hưu có ra Quân chủng Hải quân ( không biết đ/c này có làm công tác bôi trơn hay không thì tôi không rõ ) nhưng sau đó về nghỉ hưu vẫn được nhận tiền do thời gian quy đổi khi làm việc với môi trường độc hai. Đ/c chí này cũng giữ chức vụ trạm trưởng như tôi. Vậy câu trả lời lúc này là bất công do ai sinh ra ...?? Việc này tôi sẽ hỏi và chỉ có Tổng Thanh tra Chính Phủ Phan Văn Sáu mới biết.. Kính thưa: Chính phủ Việt Nam, số tiền tôi được hưởng do quy đổi thời gian công tác tại trạm tên lửa không nhiều, nhưng đây là quyền lợi chính đáng mà tôi được hưởng trong những năm tháng công tác tại đơn vị, đồng thời là thể hiện chính sách nhân văn cao cả của Đảng, Chính phủ đối với những người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm nói chung và những người làm công tác kỹ thuật tên lửa Hải Quân nói riêng. Vậy tôi viết đơn đề nghị này kính mong Chính phủ Việt nam quan tậm nghiên cứu giải quyết chế độ cho tôi theo đúng luật định. Đi kèm theo đơn có nội dung hộ trợ pháp luật của các Đoàn luật sư Hà Nội, - Công ty Luật TNHH Dương Gia - DG LAWFIRM - Công ty tư vấn Luật Toàn quốc LAWFIRM; - Tổng đài tư vấn pháp luật VOV.vn 1900651, - Quyết định số 1085/LĐTBXH/QĐ ngày 06/09/1996, - Quyết định số 03/2006/QĐ-LĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2006 - Thông tư 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐTBXH-BTC; - Nghị định 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 2 năm 2009, - Công văn Số 2305/CT-CS ngày 06/3/2017 của Cục chính trị Hải quân. NGƯỜI LÀM ĐƠN Lê Vă Đạt


File đính kèm:

Đánh giá sự hài lòng của người dân

Ý kiến đánh giá khác

Chữ để nhận dạng
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.