TRA CỨU KẾT QUẢ TRẢ LỜI

Bộ Giáo dục và Đào tạo

placeholder image

Nguyễn văn An - 07/12/17

Kiến nghị về việc: Lương không tương xứng với công việc

Nội dung kiến nghị: Trong ngành giáo dục nhân viên kế toán của các trường học làm việc nhiều,kiêm nhiệm đủ thứ mà lại không có chế độ hưởng ưu đãi,còn nhân viên y tế thì trái ngược lại rất rảnh rổi mà lại hưởng 20% ưu đãi,điều này rất bất công cho những ai là nhân viên kế toán đang công tác tại các trường học,tôi có ki...

placeholder image

Phạm xuân Huyền - 25/12/17

Kiến nghị về việc: Xem.xét lại về việc loạn thu các loại quỹ của ngành giáo dục

Nội dung kiến nghị: Tôi xin kiến nghị với chính phủ có chỉ đạo về việc thu và chi các loại quỹ trong nghành giáo dục..tôi thấy mỗi nơi thu một khác .Trong một tỉnh thì mỗi huyện thị thu một kiểu . rùi mỗi trường lại thu khác nhau trong cùng một Huyện thị ....để nghị chính phủ cũng chỉ đạo vên bộ giáo dục và đào tạo ngh...

placeholder image

Đồng Đức Tuấn - 24/09/19

Kiến nghị về việc: Kính gửi Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tâm thư của tập thể Lưu học sinh diện Hiệp định tại Trung Quốc về việc tạm ngưng cấp sinh hoạt phí

Nội dung kiến nghị: Kính gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Chúng cháu là những Lưu học sinh (LHS) diện Hiệp định tại Trung Quốc. Đầu năm 2019 chúng cháu có nhận được thông báo của Cục Hợp tác quốc tế - Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc “tạm dừng cấp bù sinh hoạt phí 293 USD/tháng đối với bậc đào tạo Thạc sĩ và Tiến s...